Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Giảm giá khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật


Bạn sẽ học được gì từ khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật

 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
 • Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python...
 • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
 • Có thể ứng dụng viết Blockchain
 • Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất
khóa-học-Cấu-Trúc-Dữ-Liệu-và-Giải-Thuật

Giới thiệu khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật

 • Thời lượng: 21 giờ 24 phút
 • Giáo trình: 70 bài giảng
 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Học mọi lúc mọi nơi: Mobile, TV, PC
khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#...
Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++
Hàm và đệ qui
Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân
Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort...
Danh sách liên kết: Đơn, đôi
Stack và Queue
Tree: Cây nhị phân tìm kiếm
Cơ bản về đánh giá giải thuật

Nội dung khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật


Phần 1 của khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật


Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
00:09:16
Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
00:05:24
Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị
00:14:25

Phần 2 của khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật: Giải thuật đệ qui


Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động
00:06:23
Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính)
00:17:18
Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi)
00:21:19
Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân)
00:17:42
Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến)
00:37:39
Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng)
00:14:29
Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ)
00:13:18
Bài 11: Bài tập rèn luyện - Chuyển cơ số 10->2
00:22:57
Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tổ hợp
00:06:03
Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tháp hà nội
00:35:21
Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện
00:02:53

Chia sẻ khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật

Phần 3 của khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật: Các giải thuật tìm kiếm


Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng
00:05:07
Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở
00:26:29
Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc
00:25:26
Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở
00:35:12
Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc
00:15:32
Bài 20: Bài tập rèn luyện - Tìm tuyến tính Mảng cơ sở
00:18:29
Bài 21: Bài tập rèn luyện - Tìm nhị phân Mảng cơ sở
00:11:28
Bài 22: Bài tập rèn luyện - Tìm kiếm Mảng cấu trúc
00:16:03
Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện
00:05:05

Phần 4 của khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật: Các giải thuật sắp xếp


Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng
00:12:22
Bài 25: Bubble Sort - Lý thuyết
00:15:38
Bài 26: Bubble Sort - Triển khai
00:12:48
Bài 27: Bubble Sort - Chạy tay từng bước
00:39:05
Bài 28: Selection Sort - Lý thuyết
00:07:40
Bài 29: Selection Sort - Triển khai
00:12:14
Bài 30: Selection Sort - Chạy tay từng bước
00:39:04
Bài 31: Insertion Sort - Lý thuyết
00:10:02
Bài 32: Insertion Sort - Triển khai
00:11:48
Bài 33: Insertion Sort - Chạy tay từng bước
00:39:47
Bài 34: Interchange Sort - Lý thuyết
00:08:16
Bài 35: Interchange Sort - Triển khai
00:10:29
Bài 36: Interchange Sort - Chạy tay từng bước
00:29:13
Bài 37: Quick Sort - Lý thuyết
00:13:50
Bài 38: Quick Sort - Triển khai
00:17:58
Bài 39: Quick Sort - Chạy tay từng bước
00:53:46
Bài 40: Merge Sort - Lý thuyết
00:09:08
Bài 41: Merge Sort - Triển khai
00:24:03
Bài 42: Merge Sort - Chạy tay từng bước
02:04:49
Bài 43: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cơ sở
00:38:29
Bài 44: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cấu trúc
00:30:30
Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện
00:03:45

chia sẻ khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật

Phần 5 của khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead


Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết
00:07:36
Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn
00:08:40
Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn
00:05:16
Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn
00:10:58
Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn
00:13:17
Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn
00:15:18
Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn
00:19:46
Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn
00:15:25
Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn
00:06:13
Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn
00:06:46
Bài 56: Hủy danh sách
00:08:02
Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở
00:38:56
Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc
00:40:02
Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện
00:04:40

Phần 6 của khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail


Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn
00:07:24
Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn
00:06:56
Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn
00:10:11
Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn
00:13:29
Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn
00:22:06
Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn
00:17:17
Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn
00:05:35
Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn
00:06:19
Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở
00:21:57
Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc
00:19:31
Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện
00:04:31

Thông tin giảng viên khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật

 • 2147 học viên
 • 13 khóa học
Giảng viên
Giảng viên: Trần Duy Thanh
Về giảng dạy (từ năm 2009):
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
Các trường đã và đang giảng dạy:
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học
Đại Học Kinh Tế - Luật
Về doanh nghiệp (từ năm 2005):
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn
     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược
Công ty KIC (http://kicthermal.com/)
    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty
Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:
Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Nhận xét của học viên khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật

 • Nguyễn Văn Minh Hoàng
  15:16 25/08/2018
  Thầy giảng rất chi tiết và dễ hiểu
 • Trần Chương Dương
  23:22 03/06/2018
  Nhập nội dung đánh giá của bạn tại đây để giúp Unica ngày càng phục vụ học viên tốt hơn (tối thiểu 20 kí tự)
 • Nguyen Dinh Dung
  01:49 30/05/2018
  Khóa học rất hay ạ! Em cảm ơn thầy!!


Thích nghe nhạc, xem phim, ngăm gái và đặc biệt rất là nhát gái :( !